Levering på hele Bornholm fra 299 kr.

Mulighed for at afhente selv

Generelle lejebetingelser

Gældende lejebetingelser – pr. 03. juni 2023 Bornholms Materieludlejning ApS, Brøddegade 9, 3760 Gudhjem, www.bhmu.dk, CVR nr. 44095416.

Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt finder nedenstående regler og den til enhver tid gældende prisliste anvendelse for ethvert lejemål, der aftales med Bornholms Materieludlejning ApS. Den, der rekvirerer ydelsen, betegnes i det følgende som lejer og Bornholms Materieludlejning ApS som udlejer

Lejemålet tager sin begyndelse fra og med den dag det lejede forlader udlejers plads og til og med den dag, det lejede bliver afmeldt til afhentning af udlejer, eller samme dag lejer afleverer det lejede på udlejers plads. Den daglige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede materiel benyttes eller ej. Al udlejning beregnes som kalenderdage.

Lejer er forpligtet til at håndtere det lejede materiel efter gældende forskrifter og sikkerhedsforanstaltninger. Materiellet må endvidere kun benyttes til det formål, som det er beregnet til. Lejer er berettiget til at afhente og aflevere lejet materiel på udlejers plads, i hvilket tilfælde lejer har det fulde ansvar under såvel af – og pålæsning som under transporten.

Lejer er forpligtet til at reklamere ved levering i tilfælde af fejl og mangler ved det lejede. Efterfølgende reklamationer har således ingen retsvirkning. 

Lejer må ikke lade udføre reparationer eller forandringer på materiellet. Eventuelle reparationer i lejeperioden må således alene udføres af udlejer eller en af udlejer anvist reparatør. Lejer er erstatningsansvarlig for eventuelle skader materiellet bliver påført ved reparationsarbejder i strid med det ovenfor anførte. Udlejer hæfter ikke for reparationer, som lejer desuagtet har ladet foretage.

Lejer er i lejeperioden forpligtet til at foretage sikkerhedsmæssig kontrol og driftsmæssig daglig vedligeholdelse af materiellet, herunder kontrol af væskestand, opladning af batterier, løbende rengøring etc. Herudover er lejer ansvarlig for, at materiellet overholder nødvendige services. Dette sker ved kontakt med oplysning om servicebehov hos udlejer. Hvis udlejer konstaterer misligholdelse på materiellet grundet manglende vedligeholdelse, vil lejer blive gjort ansvarlig. 

Udlån eller fremleje til tredjemand må ikke finde sted uden udlejers skriftlige samtykke. Ligeledes må materiellet ikke flyttes til anden arbejdsplads end den på lejesedlen anførte uden udlejers skriftlige samtykke. 

Lejer må under ingen omstændigheder – uden udlejers skriftlige samtykke – lade materiellet udføre af Bornholm. 

Lejer er forpligtet til at aflevere det lejede materiel ved lejeforholdets ophør i rengjort og samme stand som ved modtagelsen, hvilket vil sige uden skader, fejl og/eller mangler. Skulle der ved materiellets hjemkomst være skader, fejl og/eller mangler er lejer forpligtet til at afholde udgiften til udbedring heraf. 

Lejer afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering og betjening samt alle udgifter til brændstof, smøring, elektricitet og lignende. Eventuel manglende eller ødelagte dele, værktøj, betjeningsgreb, støtteplader, elkabler, nøgler m.m. erstattes af lejer til nypris således, at lejer erstatter udlejers faktuelle omkostninger til indkøb af erstatningsudstyr uden hensyntagen til/med fradrag for forbedring. 

Lejer påtager sig i lejeperioden enhver risiko og ansvar i forbindelse med materiellets benyttelse, herunder skader på personer, ting eller materiel. Uanset skader der måtte ske som følge af forkerte vægtangivelser, urigtige oplysninger om underlagets bæreevne, forkerte og eller mangelfulde beskrivelser af forholdene på arbejdspladsen og/eller de forhold i øvrigt, hvorunder materiellet skal anvendes og/eller skader som følge af forkert eller mangelfuld betjening af materiellet. 

Lejer bærer til enhver tid også ved kørsel af materiellet risikoen for skader på overfladebelægninger, tilkørselsveje, installationer under belægninger og veje samt lignende. Lejer er ikke berettiget til at kræve erstatning for tab opstået i forbindelse med brug af materiellet, herunder driftstab og tabt avance. Enhver omkostning i tilfælde af arbejdsstandsning på grund af fejl på eller havari af materiellet er således udlejer uvedkommende. Udlejer er ikke ansvarlig for tab opstået i anledning af Force Majeure.

Udlejer er forpligtiget til at aflevere materiellet ved lejeforholdets opstart i rengjort, driftsklar og lovpligtig stand. Udlejer har til enhver tid ret til at få adgang til inspektion af det lejede materiel. Udlejer foretager eftersyn af materiellet indenfor rimelig tid, efter at dette er returneret til udlejers plads.

På alt materiel bærer lejer risikoen for tings- og personskader forvoldt på eller udenfor færdselslovens område (motoransvar) samt skader forvoldt af produktet (produktansvarsskader). Ved tyveri og totalskade bliver tabet beregnet svarende til nyværdi indtil 1 år efter materiellets anskaffelse. Er materiellet over 1 år bliver tabet beregnet efter dagsværdi. Lejer hæfter fuldt ud for skader forvoldt som følge af lejers grove uagtsomhed, forsæt eller misligholdelse af forpligtelser i henhold til disse betingelser. Fejlanvendelse eller misvedligehold giver således ikke lejer ret til krav om forsikringsdækning af det lejede.

Lejer er ansvarlig for lovmæssig anvendelse af det lejede materiel og er forpligtet til at sørge for at anmeldelse til arbejdstilsynet, andre myndigheder og evt. kabel- og ledningsejere.

For lejemål med fører har Lejer det fulde ansvar for at dette udføres sikkert og sundhedsmæssigt og forsvarligt. Lejer har den fulde instruktionsbeføjelse og er derved ansvarlig for evt. skader/fejl, som måtte opstå under udførelse af arbejdet.

Tyveri og hærværk og anden kriminalitet på det lejede skal meddeles udlejer og politi indenfor 24 timer efter hændelsen. Lejer skal sørge for at politirapport bliver sendt til udlejer. Øvrige skader, som ikke skyldes lejers grove uagtsomhed på det lejede skal ligeledes meddeles udlejer indenfor 24 timer fra skaden er eller burde have været opdaget. Lejer har pligt til at udfylde en skadesanmeldelse som indeholder oplysninger om skadedato, skadested og årsag til skadens opståen. Meddeles det ikke udlejer rettidigt, faktureres skader og tyveri fuldt ud. Alle meddelelser vedrørende skader på eller tyveri af det lejede skal rettes til kontakt@bhmu.dk. Efter afmelding af lejemateriel til udlejers afhentning hæfter lejer for materiellet i indtil 24 timer, med mindre andet er aftalt ved afmeldingstidspunktet.

Udlejer har tegnet en Erhvervsløsøreforsikring samt en Maskinforsikring på minigraver Kubota U10-3 hos Bornholms Brandforsikring A/S, som sikrer udlejer og lejer ved både brand, indbrud og vand- og vejrskader. Nedenfor finder du eksempler på hvad forsikringen dækker og ikke dækker.

Forud for nedenstående vil Bornholms Brand forsikringsvilkår altid være først gældende.
Se forsikringsvilkår på www.bornbrand.dk.

Erhvervsløsøreforsikring dækker eksempelvis:

 • Brand- og kortslutningsskader
 • Indbrudstyveri, ran og røveri
 • Tyveri fra container forudsat at den er aflåst med forsikringsgodkendt lås
 • Udstrømning af vand, olie og kølevæske
 • Storm herunder skypumper
 • Snetryk
 • Sky- og tøbrud
 • Driftstabsforsikring

Forsikringen dækker ikke:

 • Svide og glødeskader
 • Tyveri uden for bygning
 • Hærværkskade der ikke er en følge af indbrudstyveri
 • Vandskade m.v. på løsøre uden for bygning
 • Skade, som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb

Maskinforsikringen med kasko dækker eksempelvis:

 • Skader, som Lejer laver med minigraveren
 • Lejers erstatningsansvar for skader forvoldt med et tilkoblet køretøj, hvis køretøjet er synet og registreret med tilkoblingsanordning
 • Enhver skade på køretøjet, herunder udlejers driftstab ved tyveri eller røveri

Forsikringen dækker ikke:

 • Tyveri, hvis tyveri sikringskravene ikke er opfyldt
 • Skader, der alene opstår i og er begrænset til elektriske/elektroniske eller mekaniske dele – fx lygter og bremser
 • Fabrikations- og konstruktionsfejl
 • Stenslag, lak og ridser som følge af alm. brug
 • Skade, der skyldes kørsel eller aflæsning med hævet tippelad eller fejlbetjening af tippelads systemet.
 • skade som følge af kørsel uden vand eller olie samt skade som følge af forkert påfyldning af væske eller andet drivmiddel.
 • Frostsprængning

Ved skader på materiel, hvor ovenstående Erhvervsløsøreforsikring, eller maskinforsikring dækker jf. pkt. 5c, betaler lejer en selvrisiko jf. nedenstående tabel beregnet efter det konstaterede tab pr. enhed pr. skade efter nedenstående tabel.

EmneProdukt(er)ForsikringssumSelvrisiko
ErhvervsløsøreforsikringAlle produkter156.000 kr.5.852 kr. pr. skade
Maskinforsikring inkl. kaskoMinigraver Kubota U10-383.000 kr. inkl. 17.443 kr. ekstra elektronikudstyr4.425 kr. pr. skade

Pris, summer og selvrisikobeløb indeksreguleres jf. Bornholms Brands gældende vilkår.

Samtlige oplyste priser er inkl. moms. Lejer afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering, afhentning, returnering og betjening samt alle udgifter til brændstof, smøring, elektricitet, forbrugsafgifter m.v. Ved materiellets hjemkomst opfyldes det med brændstof, olier og smøremidler samt rengøres m.v. for lejers regning.

Maskiner leveres med brændstof til lejer. Hvis lejer returnerer maskinen uden brændstof, vil der blive opkrævet for brændstof til den aktuelle dagspris pr. liter. Der vil desuden blive pålagt et optankningsgebyr på 100 kr. inklusive moms.

Udlejers betalingsbetingelser er netto kontant, medmindre der er indgået særskilt skriftlig aftale med udlejer. Pengene vil typisk blive trukket indenfor 7 dage fra udlejer har bekræftet bookingen.

I tilfælde af for sen betaling beregner udlejer rente pr. påbegyndt måned med 2 %. Udlejer beregner endvidere rykkergebyr, som pt. udgør mindst kr. 100,- pr. fremsendt rykker. Endvidere opkræves et gebyr på mindst kr. 250,-, såfremt udlejer overdrager sagen til advokat med anmodning om, at tilgodehavende sendes til inkasso. Eventuelle uoverensstemmelser / tvister mellem lejer og Udlejer, eller eventuelle modkrav fra lejeres side berettiger ikke lejer at undlade rettidig betaling af fakturerede beløb. 

Ved betaling af booking med kort, MobilePay eller Apple Pay, gemmer og opbevarer udlejer lejers betalingsoplysninger. Disse oplysninger opbevares med henblik på eventuelle efterfølgende opkrævninger, såsom forlængelse af lejeperioden eller betaling for eventuelle skader på det lejede materiel, eller lignende tilfælde. Når det udlejede materiel er afleveret af lejeren eller afhentet af udlejeren og efterfølgende inspiceret af udlejer, vil lejers betalingsoplysninger blive slettet, hvis der ikke er behov for efterfølgende opkrævninger.

Når lejers bestilling er bekræftet af udlejer, modtager lejer automatisk en bekræftelse via den angivne e-mailadresse. Da lejeaftaler er specifikke med fastlagte datoer og tidsrum, er de undtaget fra den almindelige fortrydelsesret. Bookingen er således bindende.

Mulighed for afbestilling

Ved afbestilling af hele eller dele af bookingen senest 3 måneder før den første lejedag refunderes 85% af beløbet. Alternativt kan lejer vælge at udskyde bookingen til en fastsat dato eller modtage et tilgodebevis på det fulde beløb.

Ved afbestilling af hele eller dele af bookingen mellem 3 måneder og 1 måned før den første lejedag refunderes 50% af beløbet. Alternativt kan lejer vælge at udskyde bookingen til en fastsat dato eller modtage et tilgodebevis på det fulde beløb.

Afbestilling af hele eller dele af bookingen mindre end 1 måned før den første lejedag medfører ingen refundering. Lejeren har dog mulighed for at udskyde bookingen til et fastsat dato eller få udstedt et tilgodebevis på det fulde beløb.

Udlejers transportpriser er beregnet ud fra, at kørslen kan foregå uhindret, på et stabilt, kørefast og jævnt underlag, hvor der ikke skal anvendes mobilkran, køreplader eller lignende. Hvis dette ikke er muligt må lejer påregne et tillæg til transportprisen. Transportudgiften sker for lejers regning og bliver beregnet efter gældende takster – som udleveres på forlangende af udlejer – eller tilbud. 

Udlejer påtager sig intet ansvar for evt. ekstra omkostninger som kan opstå som følge af parkerede biler eller lignende på det afspærrede område. Hvis der i den forbindelse afkræves en p-afgift, viderefaktureres denne til lejer med et tillæg på 10% af den faktiske opkrævede afgift. Når materiel leveres til aftalt tid, og der af årsager som ikke skyldes udlejer opstår ventetid inden aflæsning kan finde sted, vil denne ventetid blive faktureret til lejer. 

I tilfælde af misligholdelse af det lejede materiel, anden overtrædelse af nærværende ”Generelle lejebetingelser“ fra lejers side samt manglende betaling, er udlejer berettiget til – for lejers regning – at hjemtage det lejede uden forudgående varsel. Eventuelle rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling. Lejer erstatter udlejers tab i henhold til Dansk ret.

Lejeforholdet er omfattet af Dansk ret og værnetinget er Retten på Bornholm. 

Udlejer forbeholder sig ret til at ændre nærværende ”Generelle lejebetingelser“ uden varsel. Lejebetingelser på www.bhmu.dk går forud for alle trykte lejebetingelser. Nyeste opdatering af lejebetingelser, priser med mere vil altid være tilgængelige på udlejers hjemmeside. 

Lejer er forpligtet til over for udlejer at oplyse, hvad materiellet skal anvendes til. Lejer må ikke under nogen omstændigheder give tilladelse til, at personale, tredjemand eller andre personer under 18 år gives adgang til at benytte, prøve eller på anden måde have kontakt med materiellet. Det er lejer, der bærer ansvaret for at holde behørigt opsyn med materiellet og dermed sikre, at personer under 18 år ikke uberettiget skaffer sig selv adgang til materiellet. Ved overtrædelse af ovennævnte er det alene lejer, der bærer ansvaret for person- og tingsskade samt driftstab. I det omfang at der i denne anledning rejses krav overfor udlejer, er lejer forpligtet til at friholde udlejer herfor. 

Herudover gøres alle kunder opmærksom på, at udlejer anvender Trackunit eller andet GPS formidler, til at Geolokalisere materiel. Udlejer arkiverer alle lejeforespørgsler, lejeordrer, kundeaftaler og kontaktdata med navn, telefonnummer og email adresse på kontaktpersoner, samt konto – og aftale ansvarlige.

Levering eller afhentning

Du vælger selv ved kassen

Pæne og rene maskiner

Altid rengjort før leje

Nye eller nyere maskiner

Altid serviceret og vedligeholdt

Sikker betaling

Betalingskort, MobilePay m.m.

Har vi ikke det, du søgte? 🤷🏼

Vi har et udvalg af materiel og maskiner, som ikke er tilgængelige online. Bare send os en besked, så vender vi tilbage til dig så hurtigt som muligt.

Desuden tilbyder vi pakkeløsninger, hvis du skal leje i en længere periode eller har brug for mere materiel. 

Lej minigraver på Bornholm hos Bornholms Materieludlejning ApS